Вимоги до оформлення статей

До публікації приймаються наукові статті українською та англійською мовами.

При оформленні статті слід вказати:

 • УДК
 • інформацію про автора(-ів):
 • прізвище, ім’я, по-батькові;
  • академічне звання;
  • місце роботи;
  • посада;
  • посилання на науковий профіль (за наявності).
 • назву статті українською та англійською мовами;
 • резюме (150–200 слів) українською та англійською мовами;
 • ключові слова (5–6 слів) українською та англійською мовами.

Текст повинен бути набраний у текстовому редакторі «Microsoft Word» шрифтом «Times New Roman».

Фізичні величини та одиниці слід наводити за CI, терміни — згідно з анатомічною та гістологічною номенклатурами, назви хвороб — за діючою Міжнародною класифікацією хвороб, лікарські препарати — за міжнародними непатентованими назвами.

Оригінальні дослідження мають бути чітко структуровані:

 • вступ;
 • мета;
 • об’єкт і методи дослідження;
 • результати;
 • обговорення;
 • заключення;
 • список використаної літератури.

Можна вказати інформацію щодо:

 • перспектив подальших досліджень;
 • фінансування;
 • конфлікту інтересів;
 • персонального внеску кожного з авторів у підготовку статті.

Оформлення літературних посилань у тексті
Літературні посилання в тексті здійснювати шляхом наведення в круглих дужках прізвища та ініціалів автора та року публікації, наприклад:
«(Іванів І.І., 2019)», «(Іванів І.І. та співавт., 2019)».

Можливий такий варіант цитування:
«На думку І.І. Іванова (2019)…», «На думку І.І. Іванова та співавторів (2019)…».

Якщо наводяться дві або більше робіт одного автора(-ів), що датуються одним роком публікації, слід використовувати букви аб та інші після року публікації, наприклад: «(Іванів І.І., 2019а; б)».

Посилання на кілька джерел у тексті наводяться у хронологічному порядку.

Оформлення списку літератури
Усі посилання, наведені в роботі, мають бути представлені в алфавітному порядку в кінці тексту в списку літератури.

Приклади оформлення
Журнальні статті:
Скорочення назв журналів слід наводити згідно зі стандартами Index Medicus;
у кінці кожного посилання слід зазначити DOI, наприклад:

 • Maher C., Underwood M., Buchbinder R. (2017) Non-specific low back pain. Lancet, 389(10070): 736–747. DOI: 10.1016/S0140-6736(16)30970-9.
 • Chung K.F. (2017) Clinical management of severe therapy-resistant asthma. Expert Rev. Respir. Med., 11(5): 395–402. DOI: 10.1080/17476348.2017.1317597.

Монографії (книги):

 • Ковальчук Л.Я., Поліщук В.М., Велігоцький М.М. та ін. (1997) Вибір методів хірургічного лікування гастродуоденальних виразок. Вертекс, Тернопіль—Рівне, 144 с.
 • Bures J., Buresova O., Huston J.P. (1983) Techniques and basic experiments for the study of brain and behavior. 2nd ed., Elsevier, Amsterdam, 326 p.

Колективні монографії за редакцією:

 • Ромоданов А.П. (ред.) (1993) Післярадіаційна енцефалопатія. Експериментальні дослідження та клінічні спостереження. УНДІНХ, Київ, 224 с.
 • Davidson R.J., Hugdahl E. (Eds.) (1995) Brain asymmetry. MIT Press, Cambridge, MA, 275 p.

Багатотомні видання, книжкові серії:

 • Bujis R.M., Pevet P., Swabb D.F. (Eds.) (1982) Chemical and transmission in the brain. The role of amines, amino acid and peptides. Progress in brain research, Vol. 55, Elsevier, Amsterdam, 231 p.

Збірники наукових праць та матеріалів конференцій:

 • Актуальні питання реабілітації гастроентерологічних хворих (1996) Матеріали симпоз., 17–18 квітня 1996 р., Чернівці, 444 с.
 • Effects of ionizing radiation on the nervous system (1962) Proc. Inter. Symp., IAEA, Vienna, 509 p.

Складові монографії (книги):

 • Swabb D.F. (1982) Neuropeptides. Their distribution and function in the brain. In: R.M. Bujis, P. Pevet, D.F. Swabb (Eds.) Chemical and transmission in the brain. The role of amines, amino acid and peptides. Progress in brain research, Vol. 55, Elsevier, Amsterdam, pp. 97–122.

Тези доповідей:

 • Loganovsky K., Loganovskaya T. (1997) Brain laterality and psychopathology in the remote period of acute radiation sickness. In: Abstracts of the 4th Laterality and Psychopathology Conf., June 19–21, 1997, London, p. 34.